Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Viagra Original Indication Viagra Generic Over the Counter Viagra Generic Brands Levitra Originale Levitra Original 20mg Levitra Generic Price Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Buy Kamagra Oral Jelly Australia Kamagra Tablets Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Finančna analiza podjetja


Zakaj naročiti finančno analizo ?

Finančna analiza vam omogoča vpogled v ekonomiko poslovanja vašega podjetja, dobičkonosnost posameznih presekov izkaza uspeha (merjenje uspešnosti delovanja poslovodstva), uporabo sredstev, donos, stopnjo zadolženosti, uspešnost upravljanje terjatev, uspešnost upravljanja zalog, likvidnost, naložbeno politiko, gibanje finančnega toka ter gibanje navedenih finančnih kategorij (1) skozi čas in (2) v primerjavi (“benchmarking”) z vašo panogo ter (3) v primerjavi z najboljšimi podjetji v panogi.

Izkaz finančnih tokov pove, kolikšen denarni tok ustvarja opazovano podjetje, koliko finančnih sredstev je na voljo za investicije ter poplačilo dolgov; Nadalje pove kako uspešno opazovano podjetje upravlja z obratnimi sredstvi, kakšna je višina investicij in dezinvesticij ter višina zadolževanja oziroma razdolževanja.

Finančna poročila

Finančna analiza je sestavljena iz sledečih finančnih poročil za obdobje 5 let:

  • Izkaz poslovnega izida
  • Bilanca stanja
  • Izkaz finančnih tokov
  • Finančni kazalniki - preko 50 kazalnikov
  • Pojasnila finančnih kazalnikov
  • Primerjava s panogo (in primerjava z vodilnimi podjetji v panogi)

Kazalnike pri katerih je potreben vpogled v računovodsko dokumentacijo se naroči ločeno.

Z naročilom finančne analize se pridobijo tudi teoretična pojasnila kazalnikov z enačbami.

Vzorci finančnih poročil

TABELA (Neobvezujoč vzorec samo za prezentacijo)1 : PRIKAZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

TABELA (Neobvezujoč vzorec samo za prezentacijo) 2: BILANCA STANJA

TABELA (Neobvezujoč vzorec samo za prezentacijo) 3: IZKAZ FINANČNIH TOKOV

Finančni kazalniki

Finančni kazalniki se izdelajo za 5 letno obdobje in v primerjavi s panogo (in vodilnimi podjetji v panogi):

1.ANALIZA PRODAJE

2.KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

2.1.DONOS NA SREDSTVA (RETURN ON TOTAL ASSETS)
2.2.DONOS NA KAPITAL (RETURN ON EQUITY)
2.3.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V CELOTNIH SREDSTVIH (BASIC EARNING POWER)
2.4.ČISTI DOBIČEK V PRODAJI (PROFIT MARGIN ON SALES)
2.5.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V PRODAJI (EBIT MARGIN ON SALES)
2.6.STROŠKI MATERIALA (STORITEV, DELA) V PRODAJI
2.7.TRGOVSKO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.8.PROIZVODNO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.9.GIBANJE STROŠKOV DELA, MATERIALA IN STORITEV PANOGA

3.KAZALNIKI LIKVIDNOSTI

3.1.KRATKOROČNI KOEFICIENT (CURRENT RATIO)
3.2.POSPEŠENI KOEFICIENT (QUICK RATIO)
3.3.HITRI KOEFICIENT

4.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z AKTIVO

4.1.KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG (INVENTORY TURNOVER RATIO)
4.2.DNEVI VEZAVE ZALOG
4.3.KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV
4.4.DNEVI VEZAVE TERJATEV (DAYS SALES OUTSTANDING)
4.5.POVPREČNI DNEVI VEZAVE TERJATEV (AVERAGE DAYS SALES OUTSTANDING)*
4.6.ZALOGE V PRODAJI
4.7.TERJATVE IZ POSLOVANJA V PRODAJI
4.8.POSLOVNE OBVEZNOSTI V PRODAJI (Izjemoma je kazalnik vpisan med kazalnike upravljanja z aktivo, ker gre za analizo obratnih sredstev)
4.9 OPERATIVNA NETO OBRATNA SREDSTVA (NET OPERATING WORKING CAPITAL)
4.10.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL (TOTAL OPERATING CAPITAL)
4.11.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL V PRODAJI (OPERATING CAPITAL REQUIREMENT RATIO)
4.12.OBRAT NETO OSNOVNIH SREDSTEV (NET FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)
4.13.OBRAT OSNOVNIH SREDSTEV (FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)*
4.14.OBRAT CELOTNIH SREDSTEV (TOTAL ASSETS TURNOVER RATIO)

5.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z DOLGOM

5.1.SKUPNI DOLG V CELOTNIH SREDSTVIH (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSETS)
5.2.POKRITOST OBRESTNIH ODHODKOV Z DOBIČKOM IZ POSLOVANJA (TIMES INTEREST EARNED)
5.3.PREJETA POSOJILA V PASIVI
5.4.KRATKOROČNI DEL PREJETIH POSOJIL V PASIVI

6.KAZALCI FINANČNE STABILNOSTI

6.1.FINANČNA STABILNOST
6.2.DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV IN ZALOG
6.3.KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV
6.4.STOPNJA SAMOFINANCIRANJA

7.PRODUKTIVNOST

7.1.PRODAJA NA ZAPOSLENEGA
7.2.STROŠKI DELA NA ZAPOSLENEGA
7.3.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI -OSNOVNA SREDSTVA PO ODPISANI VREDNOSTI
7.4.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI*
7.5.STOPNJA ODPISA OSNOVNIH SREDSTEV*
7.6.PRODAJA V FONDU DELOVNIH UR*
7.7.FOND UR NA ZAPOSLENEGA*
7.8.STOPNJA NADUR (OVER TIME RATE)*
7.9.ANALIZA ZAPOSLENOSTI*
7.10.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (DOPUST) V FONDU UR *
7.11.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (BOLNIŠKA) V FONDU UR *

8.ANALIZA KUPCEV IN DOBAVITELJEV*

8.1.NOVI KUPCI*
8.2.IZGUBLJENI KUPCI*
8.3.USPEŠNOST TRŽENJA*
8.4.LETNA PRODAJA NA PRODAJNIKA*
8.5.ŠTEVILO KUPCEV NA PRODAJNIKA*
8.6.OBSEG PRODAJE NA KUPCA*
8.7.NOVI IN IZGUBLJENI DOBAVITELJI*

9.UČENJE IN RAST*

9.1.STOPNJA INOVACIJ*
9.2.STOPNJA INVESTICIJ*
9.3.ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA*
9.4.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRODAJI*
9.5.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V OSNOVNIH SREDSTVIH*
9.6.VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V PRODAJI*
9.7.ŠTEVILO IN DELEŽ ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI*

*Za označene kazalnike je potreben pregled računovodske dokumentacije

*Kazalnike pri katerih je potreben vpogled v računovodsko dokumentacijo se naroči ločeno;

Z naročilom finančne analize se pridobijo tudi teoretična pojasnila kazalnikov z enačbami;

Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev