Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Kazalniki


Z naročilom finančne analize se vam dostavijo tudi teoretična pojasnila kazalnikov z enačbami za izračun kazalnikov;

Pri kazalnikih označenimi z "*" je potreben vpogled v računovodsko dokumentacijo in se jih naroči ločeno.

1.ANALIZA PRODAJE

2.KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

2.1.DONOS NA SREDSTVA (RETURN ON TOTAL ASSETS)
2.2.DONOS NA KAPITAL (RETURN ON EQUITY)
2.3.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V CELOTNIH SREDSTVIH (BASIC EARNING POWER)
2.4.ČISTI DOBIČEK V PRODAJI (PROFIT MARGIN ON SALES)
2.5.DOBIČEK IZ POSLOVANJA V PRODAJI (EBIT MARGIN ON SALES)
2.6.STROŠKI MATERIALA (STORITEV, DELA) V PRODAJI
2.7.TRGOVSKO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.8.PROIZVODNO PODJETJE: KOSMATI DONOS IZ PRODAJE
2.9.GIBANJE STROŠKOV DELA, MATERIALA IN STORITEV PANOGA

3.KAZALNIKI LIKVIDNOSTI

3.1.KRATKOROČNI KOEFICIENT (CURRENT RATIO)
3.2.POSPEŠENI KOEFICIENT (QUICK RATIO)
3.3.HITRI KOEFICIENT

4.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z AKTIVO

4.1.KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG (INVENTORY TURNOVER RATIO)
4.2.DNEVI VEZAVE ZALOG
4.3.KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV
4.4.DNEVI VEZAVE TERJATEV (DAYS SALES OUTSTANDING)
4.5.POVPREČNI DNEVI VEZAVE TERJATEV (AVERAGE DAYS SALES OUTSTANDING)*
4.6.ZALOGE V PRODAJI
4.7.TERJATVE IZ POSLOVANJA V PRODAJI
4.8.POSLOVNE OBVEZNOSTI V PRODAJI (Izjemoma je kazalnik vpisan med kazalnike upravljanja z aktivo, ker gre za analizo obratnih sredstev)
4.9 OPERATIVNA NETO OBRATNA SREDSTVA (NET OPERATING WORKING CAPITAL)
4.10.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL (TOTAL OPERATING CAPITAL)
4.11.SKUPNI OPERATIVNI KAPITAL V PRODAJI (OPERATING CAPITAL REQUIREMENT RATIO)
4.12.OBRAT NETO OSNOVNIH SREDSTEV (NET FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)
4.13.OBRAT OSNOVNIH SREDSTEV (FIXED ASSETS TURNOVER RATIO)*
4.14.OBRAT CELOTNIH SREDSTEV (TOTAL ASSETS TURNOVER RATIO)

5.KAZALNIKI UPRAVLJANJA Z DOLGOM

5.1.SKUPNI DOLG V CELOTNIH SREDSTVIH (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSETS)
5.2.POKRITOST OBRESTNIH ODHODKOV Z DOBIČKOM IZ POSLOVANJA (TIMES INTEREST EARNED)
5.3.PREJETA POSOJILA V PASIVI
5.4.KRATKOROČNI DEL PREJETIH POSOJIL V PASIVI

6.KAZALCI FINANČNE STABILNOSTI

6.1.FINANČNA STABILNOST
6.2.DOLGOROČNA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV IN ZALOG
6.3.KAPITALSKA POKRITOST DOLGOROČNIH SREDSTEV
6.4.STOPNJA SAMOFINANCIRANJA

7.PRODUKTIVNOST

7.1.PRODAJA NA ZAPOSLENEGA
7.2.STROŠKI DELA NA ZAPOSLENEGA
7.3.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI -OSNOVNA SREDSTVA PO ODPISANI VREDNOSTI
7.4.OPREMLJENOST DELA S SREDSTVI*
7.5.STOPNJA ODPISA OSNOVNIH SREDSTEV*
7.6.PRODAJA V FONDU DELOVNIH UR*
7.7.FOND UR NA ZAPOSLENEGA*
7.8.STOPNJA NADUR (OVER TIME RATE)*
7.9.ANALIZA ZAPOSLENOSTI*
7.10.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (DOPUST) V FONDU UR *
7.11.DELEŽ IZOSTANKA Z DELA (BOLNIŠKA) V FONDU UR *

8.ANALIZA KUPCEV IN DOBAVITELJEV*

8.1.NOVI KUPCI*
8.2.IZGUBLJENI KUPCI*
8.3.USPEŠNOST TRŽENJA*
8.4.LETNA PRODAJA NA PRODAJNIKA*
8.5.ŠTEVILO KUPCEV NA PRODAJNIKA*
8.6.OBSEG PRODAJE NA KUPCA*
8.7.NOVI IN IZGUBLJENI DOBAVITELJI*

9.UČENJE IN RAST*

9.1.STOPNJA INOVACIJ*
9.2.STOPNJA INVESTICIJ*
9.3.ŠTEVILO UR IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA*
9.4.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V PRODAJI*
9.5.VLAGANJE V INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO V OSNOVNIH SREDSTVIH*
9.6.VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ V PRODAJI*
9.7.ŠTEVILO IN DELEŽ ZAPOSLENIH PO IZOBRAZBI*
Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev