Kontakt| English
IZDELAVA FINANČNIH ANALIZ
PRIMER FINANČNE ANALIZE
Viagra Original Indication Viagra Generic Over the Counter Viagra Generic Brands Levitra Originale Levitra Original 20mg Levitra Generic Price Levitra Generic Availability Kamagra Oral Jelly Buy Kamagra Oral Jelly Australia Kamagra Tablets Kamagra Reviews Cialis Original Vs Generic Cialis Original Use Cialis Generic Timeline
Vnesite vaše povpraševanje
Veselimo se vašega sporočila.

Pregled storitev


Zakaj naročiti finančno analizo ?

Finančna analiza vam omogoča vpogled v ekonomiko poslovanja vašega podjetja, dobičkonosnost posameznih presekov izkaza uspeha (merjenje uspešnosti delovanja poslovodstva), uporabo sredstev, donos, stopnjo zadolženosti, uspešnost upravljanje terjatev, uspešnost upravljanja zalog, likvidnost, naložbeno politiko, gibanje finančnega toka ter gibanje navedenih finančnih kategorij (1) skozi čas in (2) v primerjavi (“benchmarking”) z vašo panogo ter (3) v primerjavi z najboljšimi podjetji v panogi.

Finančna poročila

Finančna analiza je sestavljena iz sledečih finančnih poročil za obdobje 5 let:

 • Izkaz poslovnega izida
 • Bilanca stanja
 • Izkaz finančnih tokov
 • Finančni kazalniki - preko 50 kazalnikov
 • Pojasnila finančnih kazalnikov
 • Primerjava s panogo (in primerjava z vodilnimi podjetji v panogi)

Kazalnike pri katerih je potreben vpogled v računovodsko dokumentacijo se naroči ločeno.

Z naročilom finančne analize se pridobijo tudi teoretična pojasnila kazalnikov z enačbami.

Storitev v dveh zaokroženih celotah

Storitev finančnih analiz je sestavljena iz dveh zaokroženih celot: (1) V prvem delu se opravi finančna analiza opazovanega podjetja. Ugotovi se na primer, da so se povečali stroški storitev v letu 2013. (2) V drugem delu se opravi podrobnejša analiza s ciljem identifikacije tistih posameznih stroškovnih kategorij, ki so vplivale na povečanje stroškov in podajo odgovor na vprašanje kaj je vzrok za povečanje posameznih stroškovnih kategorij. Na ta način dobi uporabnik finančnih poročil vpogled v poslovanje podjetja.

Na primer: Finančna analiza pokaže, da so se stroški storitev v letu 2013 povečali. Analiza stroškov storitev v letu 2013 pokaže, da je vzrok za povečanje stroškov storitev povečanje stroškov prevoza. Z intervjujem odgovornih za stroške prevoza se ugotovi, da so se stroški prevoza povečali zaradi rasti cen naftnih derivatov v letu 2013.

Segmenti poslovanja, ki so predmet podrobnejše analize

Podrobnejši pregled se vrši za naslednje segmente poslovanje:

 • Stroški materiala in storitev -režija
 • Stroški dela
 • Proizvodni stroški v proizvodnih podjetjih
 • Odhodki iz naslova nabavnih vrednosti prodanega blaga v trgovskih podjetjih
 • Prodaja
 • Kupci
 • Dobavitelji
 • Drugi segmenti poslovanja
Pregled storitev
Finančna analiza podjetja
Analiza stroškov režije
Analiza stroškov dela
Analiza stroškov v proizvodnji
Analiza odhodkov v trgovinskemu podjetju
Analiza prodaje
Analiza kupcev
Analiza dobaviteljev